Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU

 CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                   Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V)

 

                              

                                      Kính trìnhĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp.

Để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V (toàn văn dự thảo Điều lệ đã được Ban tổ chức gửi cho các nhà đầu tư).

Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V sẽ được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Trân trọng kính trình!

 

      Nơi gửi:

       - Như trên;

       - Lưu VT.

T.M BAN TỔ CHỨC

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ