Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Báo cáo tình hình SXKD (Tiếp theo)

PHẦN THỨ HAI

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

 

I. Kết quả hoạt động SXKD năm 2015

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

Thực hiện 2015

Kế hoạch 2015

% đạt kế hoạch

1

Tổng doanh thu

tỷ đồng

64,07

180

36%

 

- Doanh thu sản xuất

tỷ đồng

0,44

15

3%

 

- Doanh thu xây lắp

tỷ đồng

18,4

43

43%

 

- Doanh thu thương mại

tỷ đồng

43,5

54,5

80%

 

- Doanh thu dịch vụ

tỷ đồng

1,72

1,5

115%

 

- Kinh doanh T.nhập T. xuất

tỷ đồng

0

66

0%

2

Nộp ngân sách nhà nước

tỷ đồng

0,81

3

27%

3

Lãi (lỗ)

tỷ đồng

-3,98

0,23

 

4

Tổng số lao động

tỷ đồng

71

75

95%

5

Thu nhập b.quân NLĐ/th

tr.đồng/th

3,64

3,5

104%

II. Kế hoạch SXKD năm 2016.

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

2016

2017

2018

1

Vốn điều lệ

Tr.đ

10.000

10.000

10.000

2

Tổng doanh thu

Tr.đ

180.000

200.000

220.000

 

- Doanh thu xây dựng

Tr.đ

80.000

85.000

90.000

 

- Doanh thu sản xuất

Tr.đ

20.000

25.000

30.000

 

- Doanh thu thương mại

Tr.đ

80.000

90.000

100.000

3

Nộp Ngân sách Nhà nước

Tr.đ

5.000

6.500

7.500

4

Lợi nhuận trước thuế

Tr.đ

500

1.000

1.250

 

Lợi nhuận sau thuế

Tr.đ

375

750

937,5

5

Trích quĩ (tạm tính)

 

 

 

 

 

- Quĩ phát triển SXKD (10%)

Tr.đ

37,5

75,0

93,750

 

- Quĩ khen thưởng phúc lợi (5%)

Tr.đ

18,75

37,0

46,875

6

Cổ tức

Tr.đ

318,75

637,5

796,88

7

Tỷ lệ chia cổ tức

%

3.0

6,0

7,5

8

Lao động

Người

60

60

60

9

Thu nhập bình quân đầu người

1000đ

5.500

6.000

6.500

III.  Phương án SXKD năm 2016 và các năm tiếp theo.

1. Thuận lợi và khó khăn

a.Thuận lợi

- Công ty cổ phần được hình thành từ việc cổ phần hoá Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V do Nhà nước làm Chủ sở hữu nên được thừa hưởng những thuận lợi sẵn có như cơ sở vật chất, tài sản, thị trường, bạn hàng, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp.

- Sự thay đổi sở hữu từ Nhà nước sang sở hữu của các cổ động sẽ tạo động lực phát huy cao độ tính làm chủ của các cổ đông và người lao động

- Công ty được chủ động trong việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh, tổ chức hoạt động theo qui định của Pháp luật.

b. Khó khăn.

- Ban lãnh đạo công ty chưa có kinh nghiệm quản lý công ty cổ phần.

- Công ty chưa có thương hiệu mạnh để cạnh tranh trên thương trường.

- Bên cạnh việc hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình mới, công ty còn phải giải quyết những tồn tại của doanh nghiệp Nhà nước để lại.

- Nguồn vốn gặp rất nhiều khó khăn

-  Khách hàng chưa có sự tín nhiệm cao đối với công ty cổ phần, đặc biệt là trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng.

- Nhận thức của các cổ đông về công ty cổ phần còn hạn chế.

- áp lực về việc chia cổ tức cho cổ đông cũng là thách thức lớn đối với bộ máy lãnh đạo và quản lý công ty.

2. Phương hướng hoạt động 3 năm sau cổ phần hoá.

a. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

- Xây lắp: Công ty tập trung xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và lắp đặt các thiết bị sản xuất, hệ thống thông gió, điện lạnh, khai thác mỏ. Tăng cường tham gia đấu thầu các công trình công nghiệp và giao thông, trang trí nội, ngoại thất, xử lý môi trường. Tổ chức hoạt động tư vấn, thiết kế công trình cho các thành phần kinh tế.

- Kinh doanh thương mại : Tập trung kinh doanh các mặt hàng công ty đã có bề dày kinh nghiệm như vật liệu xây dựng, mặt hàng lâm, nông sản, cung cấp nguyên liệu sản xuất xi măng. Bên cạnh đó mở rộng thêm mặt hàng thiết bị xây dựng, sản phẩm tiêu dùng khác. Tăng cường hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu.

- Sản xuất : Tổ chức quản lý và điều hành sản xuất của Nhà máy chế biến dăm gỗ và chế biến lâm sản, bao bì, củng cố các hoạt động sản xuất khác hiện có của công ty.

- Đầu tư : Tập trung hoàn thiện đầu tư dự án kinh doanh phát triển nhà, xem xét đầu tư thêm dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và đô thị, trồng rừng cây nguyên liệu giấy, các loại cây lấy gỗ khác tại huyện Trà bồng, tỉnh Quảng ngãi;

- Dịch vụ : Đẩy mạnh công tác dịch vụ kho bãi, vận tải thủy, bộ.

b. Thị trường.

Công ty tập trung hoạt động tại thị trường trong nước, mở rộng thêm hoạt động tại thị trường nước ngoài, trong đó trú trọng tới thị trường tại các nước trong khu vực.  Liên doanh, liên kết với các thành phần kính tế trong và ngoài nước nhằm tăng thị phần, mở rộng thị trường, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trong mọi lĩnh vực hoạt động của công ty kể cả thị trường lao động.

3. Biện pháp thực hiện

3.1. Về bộ máy tổ chức:

a. Bộ máy quản lý.

- Bộ máy lãnh đạo của Công ty được tổ chức theo mô hình của Công ty Cổ phần. Thực hiện phân công, giao trách nhiệm cho từng cá nhân trong đơn vị, bảo đảm hiệu quả cao nhất.

- Chuẩn hoá mô hình quản lý, nâng cao chất lương và hoàn thiện các chức năng nhiệm vụ hoạt động của các phòng, ban chức năng của công ty.

b. Bộ máy trực tiếp sản xuất kinh doanh :

Củng cố hoạt động  và phát huy sức mạnh của các đơn vị trực thuộc, thành lập các Công ty cổ phần chi phối, Công ty TNHH Một thành viên và đơn vị sản xuất kinh doanh mới. Tổ chức chỉ đạo hoạt động của các đơn vị trực thuộc theo phương châm kết hợp giữa chuyên sâu với đa dạng hoá nghành nghề, mặt hàng kinh doanh.

c.  Hoàn thiện các qui chế, qui định tại Công ty.

Điều chỉnh các qui chế của Công ty đẻ phù hợp với tình hình thực tế, ngày càng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động trong Công ty.

3. 2. Công tác sản xuất, kinh doanh

a. Hoạt động xây lắp :

- Tham gia đấu thầu thi công những công trình đảm bảo chắc chắn vốn thanh toán.

- Đưa công tác lập dự toán quyết toán, báo cáo định kỳ, nghiệm thu đảm bảo đúng qui trình được Nhà nước qui định.

- áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng, tổ chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động quản lý cũng như trục tiếp sản xuất kinh doanh để không ngừng nâng cao  năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động.

- Thực hiện công tác tư vấn và thiết kế các công trình xây dựng trong mọi lĩnh vức cho các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

b. Hoạt động sản xuất :

- Mở hướng phát triển các mặt hàng về sản xuất vật liệu xây dựng gạch không nung, chế biến lâm, nông sản, gia công cơ khí, bao bì xi măng.

c. Kinh doanh thương mại

- Đẩy mạnh kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty, phát triển mạng lưới bán lẻ, mở rộng thị trường, đa dạng hoá các mặt hàng kinh doanh trong nước và kinh doanh Xuất nhập khẩu Gắn trách nhiệm của người thực hiện với kết quả kinh doanh.

d. Hoạt động đầu tư

- Tập trung đầu tư các dự án phát triển nhà, hạ tầng đô thị, khu công nghiệp và  kho bãi tại Hải phòng cũng như các địa phương khác trong cả nước.

- Đầu tư trồng rừng nguyên liệu giấy tại Quảng ngãi và các tỉnh lân cận;

e. Hoạt động dịch vụ

Tổ chức hoạt động kinh doanh kho bãi, nhà hàng, dịch vụ du lịch;

3.3. Về phương án đầu tư công nghệ và phát triển thị trường

- Nghiên cứu cải tiến công nghệ thi công, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng, nâng cao năng suất, giảm giá thành sản phẩm từ đó tăng lợi tức cho các cổ đông;

- Thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ thuật cho cán bộ quản lý và tay nghề cho công nhân. Tổ chức nghiên cứu các tiến bộ KHKT trong xây lắp công nghệ kỹ thuật cao, tăng năng lực, đủ sức thi công các công trình lớn tầm vóc quốc gia và quốc tế.

3.4. Về chính sách đối với người lao động

- Tiếp tục hoàn thiện qui chế trả lương để thu hút được nhiều lao động có chất lượng cao về làm việc tại Công ty; Xây dựng cơ chế kinh tế tiền lương, thưởng, đãi ngộ chuyên gia, cố vấn cho các dự án đặc biệt, các công trình có kỹ thuật phức tạp.

- Tổ chức đào tạo theo chuyên đề nâng cao về kiến thức cho đội ngũ kiến trúc sư, kỹ sư. Phối hợp xây dựng chương trình tham quan học tập kinh nghiệm tại các tổ chức trong nước và nước ngoài. Nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân lao động.

3.5. Về quản lý tài chính, kế toán và hệ thống công nghệ thông tin

- Tổ chức bộ máy quản lý và cán bộ nghiệp vụ tinh gọn, có năng lực phù hợp với mô hình mới và thực hiện đúng các qui định của pháp luật;

- áp dụng tiến bộ khoa học vào công tác quản lý, đảm bảo cập nhật nhanh thông tin, phân tích, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời về Công ty. Nâng cao vai trò công nghệ tin học trong công việc, nối mạng toàn Công ty. Đảm bảo công tác hạch toán kế toán từng công trình, từng hoạt động kinh doanh để xác định rõ hiệu quả của từng đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh.

- Xây dựng qui chế quản lý tài chính mới, tạo điều kiện cho đơn vị trực thuộc phát huy tính chủ động song vẫn đảm bảo được sự quản lý chặt chẽ của Công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước.

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về công tác quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc. Kết hợp với các bộ phận trong doanh nghiệp tổ chức kiểm tra theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty.

- Giải quyết dứt điểm công nợ tồn đọng nhất là trong xây dựng cơ bản.

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ