Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Báo cáo Tình hình SXKD

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU

 CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                    Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO

 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

 

PHẦN THỨ NHẤT.

CÔNG TÁC TỔ CHỨC BỘ MÁY, LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG

I. MÔ HÌNH TỔ CHỨC BỘ MÁY CÔNG TY

Công ty CP Xây láp và vật liệu xây dựng V được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V do Nhà nước làm chủ sở hữu. Do đó trong thời gian đầu hoạt động theo mô hình Công ty Cp sẽ gặp không ít khó khăn, hơn nữa công tác quyết toán, bàn giao giữa Công ty cũ và Công ty mới đặc biệt là công tác quyết toán thuế thời gian sẽ kéo dài. Chính vì vậy công tác tổ chức mạng lưới của Công ty cũng cần phải từng bước hoàn thiện cụ thể :

Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty cổ phần

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

             ®

 

 

 

¯

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 ¬

BAN KIỂM SOÁT

 

 

¯

 

 

 

TỔNG

 GIÁM ĐỐC

               ¬

 

 

 

¯

 

PHÓ TỔNG

GIÁM ĐỐC

 

 

 

¯

 

 

¯

¯

 

¯

¯

¯

PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH

 

PHÒNG

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

 

 

¯

PHÒNG

KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

 

PHÒNG KINH DOANH TỔNG HỢP

 

BAN

PHÁP CHẾ

 

 

 

¯

¯

¯

¯

¯

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

 

Riêng năm 2016 mô hình tổ chức bộ máy về cơ bản vẫn giữ nguyên như mô hình của Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vật liệu xây dựng V và điều chỉnh bổ sung:

- Ngoài các phòng chức năng sẽ thành lập thêm Phòng hoặc ban pháp chê;

- Hợp nhất, sát nhập các đơn vị trực thuộc Công ty tại các tỉnh miền Trung thành một đơn vị;

- Thành lập một số đơn vị trực thuộc có qui mô phù hợp thành các Công ty con theo mô hình công ty mẹ – Công ty con;

II. CÔNG TÁC LAO ĐỘNG.

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công tác lao động của Công ty sẽ được sắp xếp, bố trí phù hợp và được phân chia theo các giai đoạn :

1. Năm 2016:

 - Công ty sử dụng toàn bộ số lao động hiện có và sắp xếp theo phương án cổ phần đã được Bộ Công Thương phê duyệt.

- Bố trí, phân công công việc, điều chuyển lao động trong phạm vi Công ty để hoàn thành nhiệm vụ;

- Tùy theo yêu cầu sản xuất, kinh doanh Công ty có thể sẽ ký hợp đồng lao động  với một số cổ đông nguyên là người lao động trong Công ty đã nghỉ chế độ;

2. Những năm tiếp theo:

 - Công ty sẽ tiến hành sắp xếp, bố trí lao động theo hướng tinh giản bộ máy,  tăng cán bộ có nghiệp vụ và tay nghề nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác;

-  Lao động quản lý tại mỗi phòng chức năng của Công ty từ 3-4 người; Các đơn vị trực thuộc tùy theo qui mô mà bố trí lao động quản lý cho phù hợp;

III. VỀ CÔNG TÁC TIỀN LƯƠNG.

- Xây dựng thang, bậc thu nhập phù hợp với từng vị trí công tác của người lao động;

- Thực hiện nguyên tắc thanh toán thu nhập theo năng suất và hiệu quả công việc hoàn thành, theo đó :

+ Mức thu nhập tối thiểu (thu nhập cứng) áp dụng cho từng vị trí công tác và không thấp hơn hệ số tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định;

+ Mức thu nhập thực tế theo năng suất lao động và hiệu quả công tác và không lớn hơn mức thu nhập tối đa theo qui định của Nhà nước;

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ