Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU

 CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                    Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015

và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

 

Kính trình: ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật Doanh nghiệp;

Căn cứ phương án sản xuất kinh doanh, phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định số 10939/QĐ-BCT ngày 12/10/2015;

Căn cứ ước kết quả hoạt động sản xuất năm 2015.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo (có báo cáo kèm theo).

Trân trọng kính trình!

 

      Nơi gửi:

       - Như trên;

       - Lưu VT.

T.M BAN TỔ CHỨC

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ