Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ LẦN ĐẦU

 CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                    Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016)

 

                                 Kính trìnhĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

 

Căn cứ để xác định mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Đại hội đồng thông qua.

- Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề tương tự trên địa bàn.

Năm 2016, Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V dự kiến chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát hàng tháng như sau:

1. Mức thù lao hàng tháng của Hội đồng quản trị:

-  Số thành viên HĐQT            : 07 thành viên.

- Thù lao Chủ tịch HĐQT: Bằng thù lao của thành viên HĐQT độc lập trong trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc và bằng 1,5 (một phảy năm) lần thù lao thành viên HĐQT độc lập trường hợp Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc;

- Thù lao của thành viên HĐQT bằng 02 (hai) lần mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định đối với thành viên HĐQT độc lập và bằng mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm;.

2.Mức thù lao Ban kiểm soát:

-  Số thành viên BKS                : 03 (ba) thành viên.

- Thù lao của Trưởng BKS: Bằng thù lao của thành viên BKS độc lập trong trường hợp Trưởng BKS kiêm nhiệm và bằng 1,5 (một phảy năm) lần thù lao thành viên BKS trong trường hợp Trưởng BKS không kiêm nhiệm;

- Thù lao thành viên BKS bằng 1,5 (một phảy năm) lần mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định đối với thành viên BKS đốc lập và bằng mức tiền lương tối thiểu do Nhà nước qui định đối với thành viên BKS kiêm nhiệm;.

3. Mức thù lao của HĐQT và BKS nêu trên chỉ áp dụng trong năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 như trên./.

Trân trọng kính trình!

 

Nơi gửi:

       - Như trên;

       - Lưu VT.

T.M BAN TỔ CHỨC

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ