Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

                              SƠ YẾU LÝ LỊCH

                                        CA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                         CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

                                                                          NHIỆM KỲ  2016 2020

 

1.   Họ và tên: …………………………………….

2.   Giới tính: ……………………………………..

3.   Số CMND (Hộ chiếu): ………  ngày cp …………   nơi cấp: ……….

4.   Ngày tháng năm sinh: …………………………………………..

5.   Nơi sinh:...............................................................................................................

6.   Quốc tịch:.......................................................................................................

7.   Dân tộc:................................................................................................................

8.   Quê quán:..........................................................................................................

9.   Địa chỉ thường trú: …………………………………………………..

10. Số đin thoi liên lc: ………………………………………………….

11. Trình độ văn hóa ………………………………………………..

12. Trình độ chuyên môn                    ................................................................................

13. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chc vụ, nghề nghip đã qua):

·      Từ tháng .… đến …..………:

·      Từ tháng ……. đến ……………:

14. Chức vụ công tác hiện nay:

15. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:

16. Số cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V:

Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.............................................................cổ phần.

17. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ

- Tên người liên quan…………………………………………

- Mối quan hệ: ……………………………………………………

- Số cổ phần nắm giữ: ...................................... cổ phần.

18. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:....................................... cổ phần.

19. Lợi ích liên quan đối với tổ chức phát hành:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

Xác nhận của

Chính quyền địa phương

hoặc nơi công tác

                     ( tên, đóng du)

…………………………..................

…….., ngày…..tháng 5 năm 2016

Ngưi khai

(ký tên và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ