Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

 

 

ĐƠN XIN NG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY C PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

 

Kính  gửi  :            BAN CHỈ ĐO CỔ PHẦN HOÁ

                              CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

Tôi tên là: ............................................... số:……

CMND số: .............................Ngày cấp: ........................

Nơi cấp:..................................................

Đa chthưng trú: ..................................................................

Trình độ học vấn: .............................................

Chuyên ngành: ................................................................

Hin đang sở hữu: ..................... cổ phn  

(Bằng chữ: .....................................................cổ phần)

 Tương ng với tng mệnh giá là: ............................đồng.

Đề nghị Ban Chỉ đo C phn hoá Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V cho tôi được ứng c thành viên Hội đồng Qun trị ca ng ty Cổ phn Xây lắp và Vật liệu xây dựng V nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại k Đi hội đồng cổ đông lần thứ nhất được tổ chc vào ngày 27/5/2016

   Nếu được các c đông tín nhiệm bu làm thành viên Hội đồng qun trị, tôi xin đem hết năng lực tâm huyết của bn thân để đóng góp  cho sự phát trin của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

      

.                                                                        ..,ngày ...../5/2016

                                                                               CỔĐÔNG

                                                                     (và ghi rõ họ tên)

 

Hồ sơ gửi kèm gồm:

-          Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;

-          Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;

-          Sơ yếu lý lịch của ứng viên.


CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ