Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty

BAN CHỈ ĐO C PHN HÓA

 CÔNG TY TNHH MTV

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                   Hải phòng, ngày …. tháng 5 năm 2016

 

PHIẾU GÓP Ý

DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

Tôi tên là: ………………………………………………….

Mã số cổ đông: ……………………………………………

Sở hữu/đại diện sở hữu ……………………… cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

Tôi có ý kiến về một số điều trong dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V như sau:

……………………………………………………………………………….................…

………………………………………………………………………………………...............

………………………………………………………………………………………...........…

……………………………………………………………………………………...............

…………………………………………………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………...........

                                                                                                                                               Hà Nội, ngày ……. tháng 5 năm 2016

                                                                                                                                                  Cổ đông

                                                                                                                                           (Ký, ghi rõ họ tên)

 

                                                                                                                                        ………………………….

Lưu ý:  

Quý cổ đông vui lòng ghi rõ điều, khoản, nội dung góp ý và gửi về Ban Tổ chức ĐHĐCĐ lần đầu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V trước 16 giờ 30 ngày 26/5/2016 theo Địa chỉ: Số 5/226, Phố Lê Lai, Phường Máy chai, Quận Ngô Quyền, TP Hải phòng; - Điện thoại : (84) 313 827005; - Fax (84) 313 767010

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ