Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty

BAN CHỈ ĐO C PHN HÓA

 CÔNG TY TNHH MTV

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

            Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

DỰ THẢO

 

QUY CH

THÔNG QUA ĐIỀU LỆ T CHỨC VÀ HOT ĐNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

 

1. Căn cứ xây dựng Quy chế thông qua Dự thảo Điều lệ :

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp 2014 tình nh thc tế tại Công ty cũng như ý kiến đóng góp của các c đông.

- Dự tho Điu lệ cũng đã đưc gửi cho tt c các c đông bên ngoài Công ty có kèm theo phiếu góp ý kiến về D tho Điu l.

2. Nguyên tắc:

Để Đi hội đồng cổ đông đưc tiến hành nhanh, gn tránh lãng phí thời gian, Chủ tịch Đoàn trình Đi hội đồng cổ đông phương thc thông qua Dự tho Điu lệ như sau:

- Dự thảo Điều lệ được trình bày để Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V thông qua là Dự thảo Điều lệ đã được sửa đổi trên cơ sở Điều lệ mẫu và ý kiến đóng góp xác thực và hợp lý của các cổ đông của Công ty.

- Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V sẽ được thông qua theo từng Điều, từng Chương.

- Đối với các Điều, Chương trong Dự thảo Điều lệ có ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ được đưa ra tho luận ti Đi hi biu quyết thông qua.

3. Hình thức biu quyết và điu kin thông qua:

- Các cổ đông sẽ giơ Thẻ biểu quyết đã được Ban tổ chức chuẩn bị và phát cho cổ đông khi vào đăng ký đại biểu.

- Từng Điều của Dự thảo Điều lệ sẽ được trình bày và thảo luận. Điều lệ sẽ được thông qua khi được sự chấp thuận của 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội;

- Trong trường hợp không đủ 65%, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận và biểu quyết cho đến khi đủ điều kiện thông qua.

4. Hiu lực thi hành:

 Dự thảo Quy chế này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

 

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ