Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS

BAN CHỈ ĐO C PHN HÓA

 CÔNG TY TNHH MTV

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                     Hải phòng, ngày 27 tháng  5  năm 2016

 

DỰ THẢO

 

 

QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V  được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

    Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2016 – 2020 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần thứ nhất được thực hiện theo các quy định sau:

              Điều 1. Nguyên tắc và đối tượng bầu cử

1.1.Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V (sau đây gọi tắt là Công ty) được thực hiện theo nguyên tắc:

- Bầu cử công khai, trực tiếp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo phương thức bầu cử thông thường hoặc bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Khoản 3, Điều 37 Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 26/5/2016.

1.3 Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu thành viên HĐQT, BKS với nhiệm vụ cụ thể:

- Tổng hợp, lập danh sách những người ứng cử và đề cử vào HĐQT, BKS để thông qua tại Đại hội.

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.

- Giải quyết các khiếu nại về bầu cử thành viên HĐQT, BKS (nếu có).

Điều 2. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên HĐQT, BKS

 2.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 07 (Bảy) thành viên cho nhiệm kỳ thứ nhất, các nhiệm kỳ tiếp theo số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên. số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên.

2.2. Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS

Nhiệm kỳ của HĐQT, BKS là 05 (năm) năm; các thành viên HĐQT, BKS có thể được bầu lại với số lần không hạn chế

2.3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS :

a. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc các đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Thành viên HĐQT phải là cổ đông hoặc không nhất thiết phải là cổ đông;

- Thành viên HĐQT phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của của Công ty hoặc của các doanh nghiệp khác;

- Thành viên HĐQT có thể là thành viên của HĐQT của Công ty khác;

b. Tiêu chuẩn thành viên BKS

- Thành viên BKS phải là người có năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Thành viên BKS không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên HĐQT, Giám đốc và người quản lý khác;

- Thành viên BKS phải có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên.

- Thành viên BKS không được giữ các chức vụ quản lý Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan đến Điều lệ Công ty.

 Điều 3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS.

3.1. Trước cuộc họp Đại hội, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS.

3.2. Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo quy định như sau:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên HĐQT, BKS, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần biểu quyết được đề cử một ứng cử viên 01 (một) ứng cử viên HĐQT;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 15% đến dưới 30% tổng số cổ cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng cử viên HĐQT và 01 (một) ứng cử viên BKS;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng cử viên HĐQT;

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa 05 (năm) ứng cử viên HĐQT và 02 (hai) ứng cử viên BKS;

-  Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ đủ 51% trở lên tổng số cổ phần cổ phần biểu quyết được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng cử viên HĐQT và 03 (ba) ứng cử viên cho BKS;

- Điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần không áp dụng tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.

4.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đơn đề cử tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu đối với ứng viên không phải cổ đông trong Công ty);

- Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân /hộ chiếu của ứng viên và các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn (đối với ứng viên không phải cổ đông trong Công ty);

4.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử phải cung cấp đầy đủ hồ sơ ứng cử hoặc đề cử như trên cho Ban tổ chức và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các hồ sơ cung cấp.

4.3 Chỉ những hồ sơ ứng cử hoặc đề cử đáp ứng đủ điều kiện ứng cử hoặc đề cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử.

5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu cử thông thường hoặc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu;

5.2 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp :

         - Lựa chọn và bầu tối đa không quá 07 (bảy) ứng cử viên đối với HĐQT và không quá 03 (ba) ứng cử viên đối với BKS trong trường hợp bầu cử theo phương thức thông thường;

         - Dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS  để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn trong trường hợp bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;

5.3. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;

Điều 6. Hình thức tiến hành bầu cử

Phiếu bầu cử:  Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp Phiếu bầu cử bầu thành viên HĐQT, BKS (“Phiếu bầu cử”), trên đó có ghi tên Cổ đông, mã số Cổ đông và tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

a, Phiếu bầu cử hợp lệ:

-    Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

-    Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa;

-    Được cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền ký xác nhận;

-    Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

-    Phiếu bầu cử bầu không bầu cho các ứng cử viên ngoài danh sách các ứng cử viên HĐQT, BKS được bầu.

b, Phiếu bầu cử không hợp lệ:

-    Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;

-    Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;

-    Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hoặc phiếu không do cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký.

-    Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu;

-    Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT, BKS được bầu.

-    Phiếu bầu cử ghi cả hai phương pháp bầu (bầu dồn lệch, bầu dồn đều).

-    Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

c, Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

d, Cách ghi Phiếu bầu cử:

- Đối với trường hợp bầu cử theo phương thức thông thường : Cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn và bầu cho các ứng cử viên và đánh dấu (X) vào cột đồng ý hoặc không đồng ý trên phiếu bầu do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ phát hành;

- Đối với trường hợp bầu của theo phương thức bầu dồn phiếu bầu:

* Cổ đông có quyền lựa chọn một trong hai phương thức sau đây để ghi vào Phiếu bầu cử:

-    Bầu bằng phương pháp đánh dấu (bầu dồn đều): cổ đông/đại diện cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng viên được chọn là kết quả chia đều của tổng số phiếu bầu của cổ đông chia cho số ứng cử việc được lựa chọn.

-    Bầu bằng phương pháp ghi số phiếu bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn (bầu dồn lệch): Cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi trực tiếp số phiếu bầu của mình cho từng ứng cử viên tại cột “Bầu dồn lệch”. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông. Số phiếu bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên.

      Ví dụ:

-    Số ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị là 06 người (theo thứ tự A, B, C, D, E, G)

-    Tổng số thành viên được bầu theo Quyết định của ĐHĐCĐ là: 05 thành viên.

-    Cổ đông Nguyễn Văn X sở hữu 1.000 cổ phần.

-    Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT của ông Nguyễn Văn X là: 1.000 x 5 = 5.000 phiếu bầu

-    Cổ đông Nguyễn Văn X sau khi cân nhắc đã quyết định bầu cho 05 ứng viên là A, C, D, E, G. Khi đó cổ đông Nguyễn Văn X có quyền lựa chọn bỏ phiếu như sau:

              

TT

Danh sách ứng viên

Bầu dồn lệch (Phiếu biểu quyết)

Bầu dồn đều

(Phiếu biểu quyết)

1

Ứng viên A

1.000

 

2

Ứng viên B

0

 

3

Ứng viên C

500

 

4

Ứng viên D

500

 

5

Ứng viên E

1.500

 

6

Ứng viên G

1.500

 

 

Tổng cộng

5.000

5.000

 

* Cổ đông/đại diện cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

* Trên mỗi phiếu bầu đều có danh sách các ứng cử viên. Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ lựa chọn các ứng cử viên mình tín nhiệm để bầu. Trong trường hợp viết sai, cổ đông/đại diện cổ đông không được tẩy xoá mà phải yêu cầu Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu mới.

Điều 7. Kiểm phiếu

7.1 Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Việc kiểm phiếu được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện Đoàn chủ tịch.

- Kiểm tra tính hợp lệ của các Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu.

- Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.

7.2 Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu trước Đại hội

- Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu làm việc trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

Điều 8. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, BKS

          - Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT bầu là 07 (bảy) thành viên và BKS là 03 (ba) thành viên.

          - Trong trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì người nào sở hữu hoặc đại diện nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp số cổ phần đại diện hoặc sở  hữu ngang nhau, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu tiếp lần 2 và chỉ bầu tiếp trong số các ứng cử viên có tổng số phiếu bầu đạt được bằng nhau và số cổ phần đại diện hoặc sở hữu ngang nhau.

          - Nếu bầu cử không đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS, Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ, Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên Hội đồng Quản trị  hoặc  Ban kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

9.1 Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội về các vấn đề có liên quan đến bầu thành viên HĐQT, BKS. Mọi khiếu nại về kết quả bầu bổ sung phải được xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội. Trường hợp có khiếu nại, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

9.2     Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V và thông qua khi được sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và chỉ được áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Công ty năm 2016.

TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ