Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu

BAN CHỈ ĐO C PHN HÓA

 CÔNG TY TNHH MTV

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

                                          Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

DỰ THẢO

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

                Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

                1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất (sau đây gọi là “Đại hội”) Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

                2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

                3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Chương 2

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI,

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

 

                Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

                Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự đại hội.

Điều 3: Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

                1. Biểu quyết tất cả các vấn đề nằm trong chương trình Nghị sự thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

                2. Được Ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.

                3. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo quỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Thẻ biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội.

                4. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.

                5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền khi tới dự họp Đại hội được thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được nêu tại khoản 3 Điều này.

                6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay sau đó có và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, đồng thời, hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban Kiểm phiếu đang tiến hành kiểm Phiếu biểu quyết thì cổ đông không còn quyền biểu quyết.

                Điều 4: Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội

                1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có), hoặc Quyết định cử người đại diện phần vốn đối với cổ đông là tổ chức (đối với đại diện theo ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

                2. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

                3. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội,có trách nhiệm tham dự Đại hội từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp Cổ đông vì lí do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội, phải liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả các vấn đề được biểu quyết tại Đại hội.

                Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa

                        1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người do Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tịch đoàn là Chủ tọa.

                2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

                3. Đoàn Chủ tịch tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trình tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

                4. Đoàn Chủ tịch có thể yêu cầu tất cả người tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự Đại hội; trục xuất những người không tuân thủ sự điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến trình bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

                5. Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V được thông qua) mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu thấy rằng:

                a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.

                b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

                Điều 6: Ban Thư ký Đại hội

                1. Ban Thư ký gồm 02 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

                2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa như: ghi chép biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận, và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu; trình bày trước Đại hội về Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội

                3. Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông.

                Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

                1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và 02 ủy viên do Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp và Vật liệu xây dựng V lựa chọn, chỉ định có chức năng và nhiệm vụ như sau:

                a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp: Kiểm tra Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy mời, Giấy ủy quyền (nếu có);

                b. Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tài liệu họp, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử;

                c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

                2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

                Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu

                1. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 ủy viên và không phải các ứng viên vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, do Ban Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua trước Đại hội.

                2. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có quyền thành lập Bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

                3. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cổ đông nếu để xảy ra sai phạm.

                4. Ban bầu cử kiêm Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

                a. Đối với việc biểu quyết các nội dung tại Đại hội:

                - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;

                - Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông.

                - Báo cáo kết quả biểu quyết trước Đại hội.

                b. Đối với việc bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

                - Hướng dẫn Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

                - Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;

                - Báo cáo kết quả kiểm phiếu (Biên bản kiểm phiếu) trước Đại hội.

                - Bàn giao Biên bản kết quả kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Ban kiểm soát.

Chương 3

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

                Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

                Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách để triệu tập cuộc họp Đại hội.

                Điều 10: Cách thức tiến hành Đại hội

                1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra không quá 01 (một)  ngày theo chương trình cụ thể do Ban Tổ chức Đại hội thông báo.

                2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

Điều 11: Thông qua quyết định của Đại hội.

                1. Nội dung theo qui định tại Luật doanh nghiệp được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 65% hoặc 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận;

2. Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

                3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

                4. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền muốn phát biểu ý kiến phải:

                - Đăng ký và nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu đã đăng ký trước trong giấy mời họp ĐHĐCĐ sẽ được ưu tiên phát biểu trước.

                - Được sự chấp thuận của Chủ tọa cuộc họp.

                - Nội dung phát biểu phải ngắn gọn, đúng thời gian tham luận và phù hợp với Chương trình Đại hội.

                Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

                Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu theo quy định.

Chương 4

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

                Điều 13: Trật tự Đại hội

                - Mọi người tham dự ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức Đại hội.

                - Cổ đông có nhu cầu sao chép tài liệu, ghi âm phải đăng ký với Ban Chủ tọa và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong trường hợp có những thông tin sai lệch với nội dung Đại hội.

                - Giữ trật tự Đại hội, không sử dụng điện thoại di động trong quá trình họp. Tất cả các máy điện thoại khi mang vào cuộc họp phải tắt máy hoặc không được để chuông.

                - Chấp hành quy chế tổ chức của ĐHĐCĐ và sự điều khiển cuộc họp của Đoàn chủ tịch.

                Điều 14: Trường hợp tiến hành Đại hội không thành

                1. Trường hợp cuộc họp Đại hội lần thứ nhất Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này thì việc triệu tập họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các Cổ đông và các đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

                2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội cổ đông lần thứ nhất có quyền phê chuẩn.

Chương 5

HIỆU LỰC THI HÀNH

                Điều 15: Hiệu lực thi hành

                1. Quy chế này gồm 05 Chương, 15 Điều được thông qua ngày 27 tháng 5 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

                2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

 

 

TM/BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ