Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu

BAN CHỈ ĐO C PHN HÓA

 CÔNG TY TNHH MTV

XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

CNGA XÃ HI CHNGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

        Hải phòng, ngày 27 tháng 5 năm 2016

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐNG CĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

CÔNG TY C PHN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

Ngày 27 tháng 5 năm 2016

Tại : Văn phòng Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

 

Thời gian

Nội dung

 

07h30 đến 08h00

1/ Đón khách

2/  Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.

 

 

08h00 đến 08h20

3/ Chào cờ. Khai mạc.Tuyên bố lý do. Giới thiệu đại biểu.

4/ Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.

5/ Thông qua chương trình Đại hội.

6/  Thông qua quy chế Đại hội và thể lệ biểu quyết

7/   Giới thiệu và bầu Đoàn Chủ tịch.

8/ Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban thư ký, Ban bầu cử.

08h20 đến 08h35

9/ Báo cáo quá trình cổ phn hóa.

08h35 đến 08h50

10/ Công bố các quyết định liên quan đến cổ phần Công ty.

 

08h50 đến 09h25

11/ Trình bày “Dự thảo Quy chế thông qua điều lệ” và tờ trình thông qua “   Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần”.

12/ Thông qua “ Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần”.

09h25 đến 09h40

13/ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS

14/ Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS

09h40 đến 10h10

15/ Bầu cử Hội đồng Quản trị.

16/ Bầu cử Ban Kiểm soát.

10h 10 đến 10h25

17/ Giải lao

10h25 đến 10h40

18/ Thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và các năm tiếp theo

10h40 đến 10h45

19/ Công bố Kết quả bầu cử

 

10h45 đến 11h00

20/ Thông qua tờ trình “Dự kiến thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát”.

21/  Thông qua “Dự kiến lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015”.

22/ HĐQT và BKS họp bầu Chủ tịch HQĐQT và Trưởng BKS

11h00 đến 11h30

22/ Lãnh đạo cấp trên phát biểu;

23/ Đại diện Lãnh đạo Công ty phát biểu;

11h30 đến 11h40

24/ HĐQT và BKS ra mắt Đại hội

11h40 đến 12h55

25/ Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

11h55 đến 12h00

26/ Bế mạc Đại hội

 

 

                                                              TM/BAN CHỈ ĐO CỔ PHẦN HOÁ

 

 

 

 

 

 

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu. (13/5/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ