Trang chủ Vietnam English
Giới thiệu chung  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Dự án  l  Đơn vị trực thuộc  l  Liên hệ phản hồi
Trụ sở chính:
Số 7/226 Lê lai - Quận Ngô Quyền - Tp. Hải Phòng
Điện thoại:
+84225. 3 768 076
+84225. 3 827 005
Fax:
+84225. 3 767 010
Email:
xlptm5@vnn.vn
Website:
www.cimoftrade.com
TIN TỨC & SỰ KIỆN
Chưa có Tin tiêu biểu nào được cập nhật
TIN TỨC & SỰ KIỆN
CBM-Giấy Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ lần đầu.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________

 

 

 

GIY Y QUYỀN THAM DĐẠI HỘI ĐNG CĐÔNG LẦN ĐẦU

NG TY CPHN XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

 

      Kính  gửi  : BAN CHỈ ĐO CỔ PHẦN HOÁ

                        CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG V

 

 

 

Tôi tên là:.........................................Mã số cổ đông :...............

CMND số: ...................cấp ngày:......../........./..........tại: ..

Địa chỉ: ...................................................................................

Đin thoại:.......................................................................

Hin đang sở hữu:....................................cổ phn ca Công ty Cổ phn Xây lắp và Vật liệu xây dựng V.

(Bằng chữ ............................................................ cổ phần)

Ủy quyền cho :

Ông/Bà:............................................................................................

CMND số: :..........................cấp ngày:....../....../.........tại:

Địa chỉ: .........................................................................................

Đin thoại:..............................................................................................

Thay mt tôi tham dự Đi hội đồng c đông lần thứ nhất Công ty Cổ phn Xây lắp và Vật liệu xây dựng V để biu quyết các vn đề thuộc thm quyn của Đi hội đồng c đông lần thứ nhất và tham gia bu c thành viên HĐQT, BKS với số phiếu biu quyết tương ng với số cổ phn đi din.

Tôi hoàn toàn chịu tch nhiệm trước pháp luật về sự y quyn này và cam kết không có bt k sự khiếu ni nào về sau.

                                                                                                                         

                                                   Hải phòng, ngày..../5/2016

 NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN                   NGƯỜI ỦY QUYỀN

  (Ký, ghi rõ họ tên)                            (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                      

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA
 • Đăng ký doanh nghiệp (21/6/2016)
 • Đại hội đồng cổ đông lần đầu. (2/6/2016)
 • CBM-Giấy xác nhân ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Chương trình ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế ĐHĐCĐ lần đầu (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế bầu HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Quy chế thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Phiếu góp ý dự thảo Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Mẫu đơn xin ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Sơ yếu lý lịch người ứng cử HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Báo cáo Tình hình SXKD (13/5/2016)
 • CBM-Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty (13/5/2016)
 • CBM-Dự thảo Điều lệ Công ty CP (Chương I-Chương II) (13/5/2016)
 • Bản quyền thuộc về Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng V
  Phát triển bởi Công ty Giải pháp phần mềm Hữu Phong
  Trang chủ  l  Giới thiệu  l  Tin tức & Sự kiện  l  Sản phẩm & Dịch vụ  l  Liên hệ